Socialna služba

   

Socialno delo je sestavni del celostnega pristopa v obravnavah otrok, mladostnikov in odraslih z motnjo v duševnem razvoju ter oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, ki so vključene v CUDV Draga.

Pomembno je intenzivno sodelovanje z uporabnikom storitev prizadevanje za krepitev njegove moči,  kakor tudi sodelovanje z njegovo družino, z drugimi zanj pomembnimi osebami, ustanovami in okoljem, v katerem biva. Socialno delo se vključuje v timsko multidisciplinarno delo in podporo zaposlenim.

Socialni delavci koordiniramo sprejemni postopek od prvega stika uporabnika in njegove družine z ustanovo do sprejema v različne oblike storitev, ki so na voljo.

Kontinuirano sodelujemo s starši in zakonitimi zastopniki ter z drugimi za uporabnika pomembnimi osebami. Informiramo in podpiramo jih pri uvajanju njihovega svojca v proces izobraževanja, bivanja, zaposlovanja in dolgotrajne rehabilitacije.

Uporabnika vzpodbujamo pri krepitvi moči v vseh življenjskih obdobjih. Uporabniku in svojcem svetujemo in jih podpiramo, ko se soočajo z izzivi odraščanja, staranja in ob drugih spremembah stanja ali statusa. Podpiramo jih pri ohranjanju stikov in pri prilagoditvi na novo družinsko stvarnost; pomagamo jim pri širjenju njihove socialne mreže.

 

Scroll to Top