Postopek za vključitev

SPREJEMNI POSTOPEK

Upravičenec do storitev – uporabnik, njegovi zakoniti zastopniki in druge osebe, ki so pomembne zanj, si ogledajo Center, še preden se dokončno odločijo, kam bodo oddali svoje vloge za sprejem. Ogledajo si prostore za izvajanje različnih storitev (bivanje, šolanje oz. zaposlitev in rehabilitacijo uporabnikov) in se seznanijo z ustreznimi programi in storitvami.

Če se na podlagi tega prvega stika odločijo, da bodo oddali vlogo v naš Center, se sprejemni postopek nadaljuje z naslednjimi aktivnostmi:

  • s pobudo razvojne ambulante/centra za zgodnjo obravnavo za vključitev otroka v Prilagojeni program za predšolske otroke;
  • poizvedbo Zavoda RS za šolstvo o izpolnjevanju pogojev za usmeritev v Posebni program vzgoje in izobraževanja;
  • prošnjo za sprejem v storitev institucionalnega varstva odraslih in/ali storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, z vso predpisano dokumentacijo.

Pobude, poizvedbe in prošnje obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust (v nadaljevanju Komisija). Komisija se glede na vrsto sprejema, storitve ali programa, v katerega se uporabnik vključuje, odloči, kako se bo postopek sprejema nadaljeval.

Pred dokončno odločitvijo povabimo uporabnika in njegovega zakonitega zastopnika na informativni pogovor glede možnosti sprejema v Center. Pri informativnem pogovoru glede na potrebe uporabnika sodelujejo različni strokovni delavci Centra. Strokovni delavci pridobijo osnovne informacije o potrebah in željah uporabnika, dajo uporabniku informacije s svojega področja in se dogovorijo o obliki in načinih sodelovanja z njim ter o načinu sodelovanja svojcev.

Po opravljenem informativnem pogovoru Komisija sprejme končno odločitev in o njej pisno obvesti uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

Če je sprejem odobren, uporabnika ob dogovorjenem času sprejme socialni delavec. Po potrebi ob sprejemu sodelujejo tudi drugi strokovni delavci.

Pri vključitvi v storitev institucionalnega varstva odraslih ali storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, socialni delavec pripravi Dogovor, ki ga podpišeta uporabnik in/ali njegov zakoniti zastopnik.

Ob sprejemu se uporabniki in zakoniti zastopniki seznanijo s hišnim redom, pravicami in dolžnostmi uporabnikov, pritožbenimi potmi in drugimi pomembnimi informacijami.

Scroll to Top