Strokovni svet

Strokovni svet je najvišji strokovni kolegijski organ centra, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela centra. Ima 7 članov, sestavljajo ga strokovni delavci in strokovni sodelavci, ki jih v strokovni svet imenuje direktor. Njihov mandat je vezan na mandat direktorice.

Člani strokovnega sveta:

Dr. Metka Novak, vodja OE IVO

Barbara Hegedüš, vodja OE VIZ

Nikolaja Tevž Cizej, dr. med., spec. FRM

Matej Pelicon, vodja socialne službe, predsednik Strokovnega sveta

Tomaž Bratuša, vodja psihološke službe

Špela Byrne, vodja enote Mavrica

Irena Škof Pevec, vodja ZN

Scroll to Top