Učni center Sova

           

Učni center Sova v CUDV Draga izvaja različne programe in vsebine za usposabljanje in učenje naslednjih ciljnih skupin udeležencev:

 1. vseživljenjsko učenje/usposabljanje odraslih uporabnikov po 26. letu;
 2. učenje/usposabljanje zaposlenih in
 3. podajanje učnih vsebin/organizacija delavnic za starše/skrbnike.

Cilji učnega centra Sova v CUDV Draga so:

 • dvigniti raven kvalitete življenja uporabnikov;
 • dostopnost vseživljenjskega učenja za vse uporabnike, tudi tiste z zelo kompleksnimi potrebami;
 • implementacija projektnih vsebin in priročnikov v prakso;
 • kontinuirano usposabljanje zaposlenih;
 • poglobiti in nadgraditi sodelovanje s starši;
 • preglednost usposabljanj in certificiranja (uporabniki, starši, zaposleni);
 • možnost napredovanja;
 • izmenjava znanja in dobrih praks;
 • sodelovanje med enotami in službami;
 • izmenjava med organizacijami, društvi, šolami, fakultetami in širše na mednarodni ravni.

Center vključuje različne organizacijske modele izvajanja aktivnosti za uporabnike, ki smo jih izvajali kot primere dobrih praks, prav tako interaktivne delavnice in usposabljanja/delavnice/predavanja za starše in zaposlene.

Različni sklopi programov s področja razumevanja uporabnikovih potreb, interesov in  komunikacije izhajajo iz vsebin internih priročnikov in drugih gradiv. So rezultat primerov dobrih praks, projektnih usposabljanj ter izmenjav med organizacijami in širše.

Vseživljenjsko učenje uporabnikov

Odrasli z motnjami v duševnem razvoju po 26. letu starosti zaključijo Posebni program vzgoje in izobraževanja. V odrasli dobi vstopajo v različne oblike učenja in usposabljanja, podobno kot ostali ljudje pod pogojem, da učitelj/izvajalec pozna njihove karakteristike, ustrezno prilagojene metode, tehnike in oblike učenja. Usmerjeno je v sistematično razvijanje znanja, vedenja in spretnosti, ki jih mora obvladati posameznik, da bi lahko posameznik ustrezno obvladoval in opravljal določeno nalogo.

Pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju učnih programov je na podlagi osebnostnih, komunikacijskih, socialnih, vedenjskih, kognitivnih, zdravstvenih in drugih individualnih potreb ob ustrezni podpori in prilagoditev posamezniku v osebnem načrtu  mogoče določiti ustrezno stopnjo zahtevnosti glede na njegove sposobnosti, interese in motivacijo.

Tako je mogoče posamezniku opredeliti zelo natančen opis pomoči in prilagoditev, ki so lahko organizacijske, časovne, materialne, komunikacijske in druge narave z namenom, da bi se ta počutil varnejšega, bolj odločnega in samostojnega.

Pri vsakodnevni komunikaciji ter razumevanju delovnih opravil in nalog mu pomagamo s slikami in simboli, ki jih naredimo skupaj z njim, napišemo oziroma s slikami sestavimo korake zaporednih opravil in nalog (kot npr. pri kuharskem receptu), aktivnosti lahko tudi slikovno in zvočno posnamemo. Vedno bolj je v ospredju informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), ki močno olajša različne vrste učenja. Podrobnejši praktični primeri so opisani v naših predstavitvah in publikacijah.

Vseživljenjsko učenje vključuje različne organizacijske in vsebinske modele učenja:

 • Vodnikov program vključuje organizirano učenje praktičnih, socialnih in drugih veščin ter osnovnih življenjskih kompetenc po korakih (dnevna in gospodinjska opravila, vožnja z javnim prometom, nakupovanje, uporaba IKT, orientacija v ožjem in širšem okolju, ..);
 • Študijski krožki potekajo formalno preko ACS-ja in tudi na neformalnem nivoju s ciljem spodbujanja aktivnosti določenih skupin uporabnikov glede na njihove sposobnosti s prilagojenim izborom vsebin različnih programov in izvajanja (npr. slepi in slabovidni, umetnost, gibanje, bralna značka, glasbene, plesne delavnice …);
 • Desetminutna aktivacija – izbor vsebin in materialov za izvajanje za uporabnike s težjimi in težkimi omejitvami (npr. v naprej pripravljeni  kompleti z navodili in pripomočki za izvajanje);
 • Samozagovorništvo, Svet uporabnikov;
 • Načrtovani organizirani in naključni dogodki ter akcije vključevanja v ožje in širše okolje (kulturni, športni in rekreacijski dogodki, obiski, nakupi, druženje, …; interno in v sodelovanju z različnimi organizacijami in društvi);
 • Programi mednarodnega projektnega in internega usposabljanja (Inclusive Tourism, Young PwDs in teh Hospitality Industry, Zero Barrier, Vitimob, Idict, Access, Love Life, Soft skills 1 in 2, Ciscos, …)

Glavno vodilo in načelo je slediti procesu de institucionalizacije in metodam, ki zahtevajo drugačen pristop do udeleženca in prilagajanje njegovim potrebam. To pomeni, da je število udeležencev programa odvisno tudi od teh dejavnikov, se pravi, da je delo nujno tudi individualno, v paru ali skupinsko.

Učenje in usposabljanje za zaposlene

Usposabljanje zaposlenih različnih delovnih profilov znotraj centra je usmerjeno v pridobivanje novih znanj in izkušenj v zvezi s timskim sodelovanjem, neposredno obravnavo uporabnikov, poklicno in osebno rastjo ter s tem povezanega širjenja in izmenjave znanja, dobrih praks in projektnega učenja (ECC, EMISC, Podium ter vsi prej omenjeni programi usposabljanja na podlagi mednarodnega projektnega in internega usposabljanja, nadalje Team Teach, Pozitivna vedenjska podpora, skupine ključnih oseb, supervizija, …). Izvajalci so strokovni delavci CUDV Draga in zunanji izvajalci.

Učne vsebine/delavnice za starše/svojce

Za starše/svojce izvajamo na podlagi njihovega interesa različne tematske delavnice in oblike učenja s področja komunikacije, timskega sodelovanja, odraščanja in spolnosti njihovih otrok, bivanja, dela in zaposlitve, vključevanja v okolje, svetovanja idr. Izvajalci so strokovni delavci CUDV Draga in zunanji izvajalci.

Scroll to Top