Katalog

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA«.

Skrajšano ime: » CUDV Draga «.

Odgovorna oseba:Tatjana Popović direktorica
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
24.06.2007

6.7.2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:https://www.center-db.si/
Druge oblike kataloga:Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, vsak delovni dan v času od 12.00 do 14.00.
2. Splošni podatki o CUDV Draga in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:Center kot osnovno dejavnost izvaja dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami, ter podporo osebam s pridobljeno možgansko poškodbo, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva vključenih varovancev oziroma uporabnikov.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enotDelovni proces v CUDV Draga je organiziran v naslednjih enotah in službah:

– organizacijske enote,

– strokovna služba,

– gospodarsko – upravna služba.

Organigram organaORGANIGRAM
     Sprememba statuta 28.10.2022
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:Tatjana Popović direktorica
tel.: 01 420-26-70, fax: 01 420 26 26
e-mail: center.draga.ig@center-db.si
Seznam predpisov
Državni predpisiPovezava na državni register predpisov
Predpisi EUPovezava na evropski register predpisov
CUDV DragaSTATUT
Seznam strateških in programskih dokumentov )
Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Evidence o otrocih, mladostnikih in odraslih osebah s posebnimi potrebami
 • Evidence o osebah s pridobljeno možgansko poškodbo
 • Kadrovske evidence
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Preko spleta (za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete programe Word, Excel, Adobe Acrobat.
 • Fizično na sedežu CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, vsak delovni dan v času od 12.00 – 14.00. Dostop je prilagojen osebam z invalidskim vozičkom.
 • Zainteresirane osebe lahko za dostop do informacij javnega značaja vložijo osebno, na sedežu CUDV Draga – pisno ali ustno na zapisnik, po pošti ali elektronski poti. CUDV Draga bo želene informacije posredoval v zakonskem roku upoštevajoč določbe veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja
Enotni stroškovnikCene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja, v skladu s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. L. Rs, št. 24/2016) so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih dokumentov javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

CUDV Draga prejema relativno malo (v povprečju 1-2 na leto) zahtev za              dostop do informacij javnega značaja.

Prosilci za dostop do informacij javnega značaja so od CUDV Draga najpogosteje zahtevali podatke o cenah posameznih artiklov iz naslova izvedenih javnih naročil.

 

Scroll to Top