Izobraževanje odraslih, Sova

V CUDV Draga se z izobraževanjem odraslih z motnjami v duševnem razvoju intenzivno in sistematično ukvarjamo že od leta 1996, ko smo organizirali prvo okroglo mizo na to temo v Sloveniji. Od takrat je količina znanja o področju učenja in izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju narasla, spreminja pa se tudi družbeni kontekst.

Osnovne ideje ki jih Center zagovarja, podpira in poskuša praktično izvajati so naslednje:

 • vseživljenjsko učenje je za vsakogar, upoštevajoč tudi ljudi s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju,
 • vseživljenjsko učenje ima širšo razsežnost kot samó izobraževanje,
 • vseživljenjsko učenje v resnici lahko izboljša življenje oseb z motnjami,
 • z vseživljenjskim učenjem lahko pridobi vsakdo; vseživljenjsko učenje prispeva k socialnemu kapitalu,
 • za ljudi z motnjami v duševnem razvoju je zelo pomembno imeti delo oziroma biti zaposlen,
 • pomembna je tudi kvaliteta ponudbe vseživljenjskega učenja in izobraževanja,
 • osnova sistemskih rešitev je razvoj uradno verificiranih osnov in resnična implementacija v prakso.

SOVA

Šola za odrasle v CUDV Draga, imenovana “SOVA” si je zadala mnoge naloge, ki naj bi izboljšale dostop do izobraževanja za odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju.

Zajema naloge, ki jih uresničuje znotraj šole, pa tudi naloge, ki naj bi vplivale na javno mnenje, zakonodajo, informiranost, spremembo predsodkov in napačnih stališč o učenju in izobraževanju učečih se z motnjami ipd..

Vsebina šole :

 • organizacija možnosti in priložnosti izobraževanja odraslih v CUDV Draga;
 • seznanjanje z možnostmi različnih oblik izobraževanj v CUDV Draga in drugod;
 • priprava programov izobraževanja odraslih;
 • realizacija urnikov IO v CUDV;
 • izvedba postopka za potrditev programov izobraževanja odraslih CUDV Draga na strokovnem svetu za IO;
 • promocija učenja in izobraževanja odraslih oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju v različnih ciljnih skupinah (udeleženci, starši, lokalna skupnost…);
 • medijska promocija;
 • integracija, inkluzija in normalizacija učenja in izobraževanja OOZTTMDR;
 • zmanjševanje socialne izključenosti;
 • izboljšanje kvalitete življenja OOZTTMDR;
 • oblikovanje ponudbe učno izobraževalnih programov za OOZTTMDR za Ljubljansko regijo;
 • sodelovanje pri razvoju sistema infrastrukturnih možnosti izobraževanja OOZTTMDR;
 • zagon Središča za samostojno učenje (SSU) v CUDV;
 • razpis programov IO;
 • oblikovanje pobud za dopolnitev zakonskih aktov na področju vzgoje in izobraževanja za OOZTTMDR;
 • uresničevanje načela normalizacije;
 • povečanje možnosti posameznika za uresničevanje pravic do izobraževanja v skladu z deklaracijami in konvencijami, ki jih je ratificirala Slovenija ter zakonskimi osnovami;
 • oblikovanje osnov za razvoj sistema infrastrukturnih možnosti izobraževanja OOZTTMDR;
 • vključitev IO CUDV Draga v sistem javnih izobraževalnih ustanov za odrasle;
 • povezovanje z ACS in PeF;
 • oblikovanje ponudbe izobraževalnih programov za osebe brez motenj v lokalni skupnosti;
 • oblikovanje ponudbe izobraževalnih programov za odrasle osebe brez motenj in umestitev stalnega strokovnega spopolnjevanja v organizaciji CUDV Draga v Izobraževalno organizacijo za odrasle Center Draga;
 • povezovanje z raziskovalnimi ustanovami na področju izobraževanja;
 • razvojni in raziskovalni projekti;
 • vključevanje v razvoj certifikatnega sistema in dajanja pobud v tem smislu.
Scroll to Top