Opravljanje nalog v splošno korist

V CUDV Draga se lahko opravlja tudi družbeno koristno delo. Družbeno koristno delo lahko opravljajo storilci prekrškov ali kaznivih dejanj, ki jim je bila izrečena denarna kazen.

V Centru se opravlja kot družbeno koristno delo predvsem:

  • spremstvo in vodenje oseb s posebnimi potrebami
  • lažja vzdrževalna dela (kidanje snega, pospravljanje …)
  • pomoč osebam s posebnimi potrebami pri vsakodnevnih opravliih
  • druge naloge

Postopek po 202.c členu Zakona o prekrških:

Storilec lahko predlaga, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist. To je možno predlagati tudi v postopku določitve uklonilnega zapora. Nadomestitev plačila globe z opravo družbeno koristnega dela lahko storilec predlaga najpozneje tri dni po vročitvi poziva za nastop izvrševanja uklonilnega zapora.

Na podlagi utemeljenega predloga storilca sodišče pripravi predlog konkretne naloge in ga pošlje pristojnemu centru za socialno delo ter ga pozove, da na podlagi mreže izvajalcev izbere ustrezno organizacijo. Center za socialno delo pripravi predlog na podlagi razgovora s kandidatom, njegovih osebnih lastnosti in sposobnosti, seznama organizacij in konkretnega dogovora z organizacijo. Center za socialno delo mora najpozneje v 30 dneh sporočiti sodišču organizacijo, ki bo posamezniku omogočila opravljanje nalog. Če se kandidat neopravičeno ne odzove vabilu na razgovor ali se mu izmika, se šteje, da je umaknil predlog za nadomestitev globe, o čemer center za socialno delo obvesti sodišče.

Sodišče ugodi predlogu storilca s sklepom o nadomestitvi globe, s katerim se določijo tudi vrsta, organizacija in trajanje naloge, ki jo mora storilec opraviti. Zoper sklep o nadomestitvi globe ni pritožbe.