Zdravstvena služba, rehabilitacija

Zdravstvena služba v Centru opravlja dela in naloge zdravstvenega varstva za osebe z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju ter drugimi bolezenskimi stanji in motnjami vedenja. Starostna struktura je v razponu od predšolskih otrok do starostnikov, ki so vključeni v različne (re)habilitacijske programe.

Ambulantna dejavnost s področja preventive in kurative se izvaja v okviru splošne ambulante, ki ima sedež v Dragi.

Vsakodnevno redno delo opravljata dve stalno zaposleni zdravnici. Delo zajema področje pediatrije in splošne medicine, v delo ambulante pa so vključeni tudi zdravniki specialisti s področja nevrologije, psihiatrije, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije ter zobozdravstveno varstvo.
V popoldanskem in nočnem času je organizirana služba zdravniške pripravljenosti, ki pokriva zdravstvene potrebe vseh varovancev.

Delo ambulante in specialistične konziliarne službe je organizirano po vseh enotah Centra, dnevnih oddelkih, varstveno delovnih centrih ter bivalnih enotah. S svojim načinom dela se vključujemo v programe drugih dejavnosti Centra, pristop do posameznika je individualen, usklajen z vsemi člani tima, ki sodelujejo pri pripravi (re)habilitacijskih načrtov.

Delo zdravnika se prepleta z aktivnostmi zdravstvene nege . Nosilci in izvajalci (re)habilitacijskega programa so delovni terapevti , fizioterapevti ter logopedi , po potrebi pa se vključuje tudi psihološka in pedagoška služba .