Načrti za prihodnost

To, kar je Center danes, smo gradili načrtno, postopoma, z zagoni in zastoji, vsi delavci različnih profilov, zunanji strokovni delavci, otroci in starši. Vsak je na svoj način in po svojih močeh prispeval delež v naš mozaik. Center nikoli ni bil zaspan princ, preveč burnih sprememb v družbi ga je ohranjalo budnega … Z nenehnim strokovnim izobraževanjem, z iskanjem drugačnih, sodobnejših poti smo in bomo skušali otrokom, mladostnikom in odraslim, ki so vključeni vanj, njihovim staršem in družbi upravičiti njihovo zaupanje.

Na kaj smo posebej ponosni:

  • Center je sledil potrebam uporabnikov, tj. osebam z motnjo v duševnem razvoju in njihovim družinam, zato je razvijal vedno nove programe (kratkotrajne sprejeme, pomoč na domu …),
  • dobro sodelovanje vključenih uporabnikov s svojci – vedno odprta vrata za obiske staršev, skupine za samopomoč, pomoč v stiski, ko kdo nenadoma zboli,
  • razvoj novih programov – za tiste s težjo in težko motnjo, intenzivno nego, vedenjskimi motnjami; priprava mnogih novih programov: bivalno okolje snooezelen, delo z živalmi, zaposlitve na kmetijah za odrasle; pisanje priročnikov, posredovanje izkušenj drugim na kongresih, srečanjih, uvajanje vseživljenjskega učenje za odrasle; odpira se središče za samostojno učenje …
  • prenos znanja na dijake in študente, saj že vse od ustanovitve Centra tu opravljajo prakso dijaki srednjih šol, Visoke šole za zdravstvo, Medicinske fakultete, Fakultete za socialno delo, Pedagoške fakultete, Psihologije …
  • Center je izkoristil možnost, da kot osrednji slovenski zavod skrbi za promocijo in osveščanje družbe o problematiki oseb z motnjo …

Center že vsa leta deluje na nacionalnem nivoju in naj bi to usmeritev zadržal tudi v prihodnje. Še naprej bo izvajalec različnih storitev, oblik bivanja in programov. Postal naj bi center, ki bo izvajal različne programe, s ciljem zagotoviti celostno ponudbo storitev za otroke, mladostnike in odrasle z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Tudi v prihodnosti želimo razviti mrežo sodobnih storitev in programov glede na potrebe posameznika in njegove družine, ki bodo približani uporabnikom in skladni s standardi vseh sodelujočih strok. Najpomembnejši cilj pa je obdržati visoko stopnjo zadovoljstva naših sedanjih uporabnikov in njihovih svojcev ter optimizma zaposlenih.