Sodelovanje in delo z družinami

Z družino sodelujemo v postopkih sprejema v celodnevno varstvo, dnevno varstvo, in vse oblike varstva za določen čas(kratkotrajni in začasni sprejemi). Prav tako je pomembno sodelovanje v postopkih usmerjanja, premeščanja stanovalcev v storitev institucionalnega varstva odraslih in storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Sklepamo dogovore o trajanju, vrsti, obsegu in načinu zagotavljanja institucionalnega varstva ter o plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov in dogovore o trajanju, vrsti, obsegu in načinu opravljanja storitve vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji.

Delo z družino poteka individualno v ohranjanju stikov z otroki. Svetovalno delo z družino je vedno bolj usmerjeno tudi v individualno svetovanje za uveljavljanje njihovih pravic in iskanje rešitev za njihove odrasle otroke. Intenzivno je delo z družino, v pripravi na premestitev njihovih otrok v bivalno skupino.
Družini nudimo osebno (informiranje, dajanje nasvetov, svetovanje) in stvarno pomoč (pri urejanju določenih pravic, izdaja potrebnih potrdil, seznanjanje z olajšavami…). Družine aktivno sodelujejo na habilitacijskih timih za njihovega otroka.

Poleg individualnega pristopa do družine razvijamo tudi skupinske oblike dela z družino, kot so skupine staršev za samopomoč, ki se redno srečujejo in dopolnjujejo z novimi člani.
Vse skupine delajo po osnovnih načelih in pravilih skupinske dinamike. Oblikovane so kot majhne skupine (okroli 10 ljudi), vsaka izmed njih ima dva koordinatorja, oziroma svetovalca, ki skrbita za koordinacijo dela skupine.
Odvijajo se enkrat mesečno v CUDV Draga in njenih enotah.

Z družinami se srečujemo na roditeljskih sestankih, skupnih srečanjih ob koncu šolskega leta in skupaj pričakamo Dedka Mraza.