Katalog informacij javnega značaj

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA«.

Skrajšano ime: » CUDV Draga «.

Sedež: Draga 1, 1292 Ig.

Odgovorna oseba: dr. Valerija Bužan direktorica
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
24.06.2007

27. 7. 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.center-db.si/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu CUDV Draga vsak delovni dan v času od 12.00 do 14.00 ure.
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Podatki o organizaciji organa:
Kratek opis delovnega področja organa: Center kot osnovno dejavnost izvaja dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami, ter podporo osebam s pridobljeno možgansko poškodbo, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva vključenih varovancev oziroma uporabnikov.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot I. OE Center za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov

1. DE Dom za otroke in mladostnike Platana
2. DE Dom za otroke in mladostnike Jelka
3. DE Dom za otroke in mladostnike Češnja
4. DE Dom za otroke in mladostnike Breza
5. DE Dom za otroke in mladostnike Višnja
6. DE Dom Šiška
7. DE Dnevni center Šiška
8. DE Dnevni center Fužine
9. DE Dnevni center Novo mesto

II. OE Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji

1. DE VDC Ljubljana
2. DE VDC Draga
3. DE VDC Škofljica
4. DE VDC Ribnica

5. DE VDC Mavrica

III. OE Center za institucionalno varstvo odraslih oseb

1. DE Dom Škofljica
2. DE Dom Barje
3. DE Dom Vižmarje
4. DE Dom Grosuplje

5. DE Dom Ribnica

6. DE Stanovanjska skupnost enote Mavrica

7- DE Bivalna enota enote Mavrica

8- DE Bivalna enota Vodnikova

Organigram organa ORGANIGRAM
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: dr. Bužan Valerija, direktorica
tel.: 01 420-26-70, fax: 01 420 26 26
e-mail: center.draga.ig@center-db.si
Draga 1, 1292 IG
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Predpisi EU http://europa.eu/
Državni predpisi http://zakonodaja.gov.si/

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

  CUDV Draga   Statut CENTRA ZA USPOSABLJANJE DELO IN VARSTVO
DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA


Pravilik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Priloge fizično dostopne v tajništvu.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ CUDV Draga vodi upravni postopek po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Evidenca o porabi zdravil
 • Evidenca o sistematičnih in periodičnih zdravstvenih pregledih prebivalstva
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisaih v Center “Dolfke Boštjančič”, draga in njihovih starših
 • Evidenca o nalezljivih boleznih
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v Center “Dolfke Boštjančič”, Draga in njihovih starših
 • Evidenca o obiskih, zdravstvenih storitvah, ugotovljenih obolenjih, stanjih in poškodbah
 • Evidenca o imunizaciji proti nalezljivim boleznim
 • Evidenca o prejetih in izdanih mamilih
 • Zbirka podatkov o materialnih in socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Zbirka podatkov o socialnovarstvenih storitvah in dajatvah
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
 • Zbirka podatkov za bolnike s sladkorno boleznijo (tuberkulozo, rakom, duševno boleznijo)
 • Zbirka podatkov o zavarovanih osebah
 • Evidenca o plači zaposlenega delavca
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu CUDV Draga vsak delovni dan v času od 12.00 do 14.00 ure.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 1. Evidenca ur z naslovom Pedagoški delavci
 2. Evidenca ur z naslovom Platana
 3. Evidenca ur z naslovom Jelka
 4. Evidenca ur z naslovom Češnja
 5. Evidenca ur z naslovom Breza
 6. Podatki o dobaviteljih, artiklih, cenah in količinah – tonerji in črnila za tiskalnike (1.6.2012 – 30.11.2012)
 7. Predračuni dobaviteljev iz JN Dobava med., razkuževalnega in sanitetnega materiala, JN 10148/2012
 8. Razpisna dokumentacija razpisa JN8073/2014, z dne 30.7.2014
 9. Podatki o dobaviteljih, artiklih, cenah in količinah – tonerji in črnila za tiskalnike (obdobje 1. 11. 2014 – 30.1 2015), cena najema fotokopirnih strojev (obdobje jan. 2015)
  1. Podatki o institucionalnem varstvu
5.STROŠKOVNIK IN CENIK    Stroškovnik